Πρόγραμμα Erasmus-Σωκράτης

Σε συνεργασία με με το UNIVERSITE de NICE, Γαλλία. Για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Προκύρηξη, κριτήρια επιλογής, απαιτούμενα δικαιολογητικά (2010-2011)

Σημείωση: Τα Γαλλικά Πανεπιστήμια βρίσκονται σε μεταβατική φάση. Το παλαιό σύστημα (πτυχίo License στο 3ο έτος, Μaitrise στο 4ο, DEA ως μεταπτυχιακό) αντικαθίσταται από το σύστημα της Bologna (License στο 3ο έτος, Master μετά 2 έτη).

Σύνδεσμoι για πληροφορίες στη Νίκαια

Yπεύθυνος: Ι. Εμίρης.